Vår profil

Vahl skole

Skolen er flerkulturell, og vi ønsker at dette skal være en ressurs i opplæringen og oppdragelsen av barna.

Skolens største satsingsområder er lesing og regning. Vi jobber systematisk med leseopplæringen gjennom skolens lokalt utarbeidete leseplan. Skolen har også en regneplan.

Trivselsarbeid står sentralt. Ulike trivselstiltak som aktivitetsgrupper etter skoletid, tett samarbeid med foresatte, og jevnlige trivselsundersøkelser blant elever på alle trinn skal være med på å gjøre skolen til en positiv arena for barn og voksne. Vi er også med i TL - trivselslederprogrammet som har ansvar for å sette igang aktiviteter i friminuttene.

Et av våre satsingsområder er også å få høy deltakelse i aktivitetsskolen med et bredest mulig lærings- og aktivitetstilbud. Vi har gratis kjernetid for alle elever på 1.-4. trinn.