Hovedseksjon

Søke om permisjon/fri

PERMISJON FOR ELEVER

Utdrag av Osloskolens bestemmelser:

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.

Skolen skal altså gjøre en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen.

Skolen/rektor skal vurdere:
•Elevens innsats og prestasjoner på skolen
•Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
•Elevens permisjonshistorikk ( hvilke permisjoner eleven har hatt dette skoleåret og tidligere skoleår)

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:
•Statlige kartleggingsprøver
•Nasjonale prøver
•Osloprøver
•Eksamener, muntlig og skriftlig
•Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det skal normalt ikke innvilges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.
Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende.
Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i
spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er ufravikelig. Verken rektor, Utdanningsadministrasjonen eller fylkesmannen kan innvilge en elevsammenhengende permisjon i mer enn to uker.

I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

Søknad om permisjon

1-2 dager: Ta direkte kontakt med kontaktlærer

3-10 dager:
Søk om permisjon her

 

Permisjon over ti dager kan ikke innvilges, jf Opplæringsopploven §2-11