Skolebytte i grunnskolen

Skolebytte i grunnskolen


Hvis dere som foreldre ønsker at deres barn skal bytte skole, må dere søke om det. Hvis
dere har felles foreldreansvar, må begge foreldrene være enige i søknaden.
Barnets mening:
Barn og ungdom skal få mulighet til å uttale seg om avgjørelser som angår dem. De kan
uttale seg om de ønsker, men må ikke. Hvis eleven ikke ønsker å uttale seg, så må dere
skrive det i feltet for barnets mening. Eleven kan selv fylle inn sin mening, eller
foresatte kan gjøre det for eleven. Nærskolen kan også hjelpe til, om eleven eller
foresatte ønsker det.
Søknaden kan sendes inn på følgende måte:
• Dersom søknaden inneholder sensitive personopplysninger, må dere:
o sende søknaden per brevpost merket: Skolens navn, postboks 6127
Etterstad, 0602 Oslo, eller
o levere søknaden på skolen dere ønsker plass på
• Er det ikke sensitive opplysninger i søknaden, kan dere sende søknaden i e-post
til postmottak@ude.oslo.kommune.no
• Hvis dere vil gi mer informasjon enn det er plass til på søknadsskjemaet, kan dere
skrive det ned og sende det inn sammen med søknadsskjemaet
Hvordan søknaden behandles
Skolen dere søker om plass på, behandler søknaden slik:
• Hvis det er ledig plass på skolen, skal barnet få plass på skolen.
• Hvis skolen ikke har ledige plasser, kan ikke barnet få plass på skolen.
• Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, rangeres søkerne etter kriteriene som
er gitt i forskrift om skolebytteregler. De elevene som i størst grad innfrir
kriteriene, skal få plass på skolen.
Det er valgfritt å begrunne søknaden. Hvis dere ikke begrunner søknaden, og skolen må
rangere elevene, rangeres elevene etter bostedets nærhet til skolen. Dere kan forvente
svar på søknaden innen tre uker.
Hvis barnet/ungdommen får plass på skolen
Skolen vil kontakte foresatte for å innhente samtykke fra foresatte, informasjon om
barnet og foreldre, og gi barn og foreldre informasjon om opplæringen på skolen.
Som regel skal skolestart på ny skole være innen to uker fra barnet har fått plass på
skolen eller første skoledag etter ev. ferie. I spesielle tilfeller må skolen ha noe mer tid
på å forberede overgang til ny skole. Dette kan dere snakke med skolen om.
Hvis barnet ikke får plass på skolen
Hvis barnet ikke får plass på skolen dere har søkt om plass på, kan dere klage. Dere må
levere klagen innen 3 uker fra dere har fått svar på søknaden. Klage kan dere sende inn
på samme måte som søknaden, se ovenfor. I klagen må dere skrive elevens navn og
fødselsnummer, hvilken skole som har gitt avslag og dato for skolens avslagsbrev.
Regelverk

• Opplæringsloven § 8-1 om nærskole og skolebytte:

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§8-1

• Oslo kommunes regler for skolebytte:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2004-06-23-1157

• Forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Mer informasjon om nærskole og skolebytte:

https://www.oslo.kommune.no/skolebytte