Trivselslederprogrammet

Trivsel

Trivselsprogrammet
 

Vahl skole har siden høsten 2016 vært medlem av i Trivselsprogrammet. Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-7. trinn til rette for aktiviteter i storefri. Per høsten 2016 benytter over 1200 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner (Norge). 180 av medlemsskolene er kombinert- eller ungdomsskoler.

Trivselsprogrammets mål er å:

● Gi økt trivsel

● Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene

● Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen

● Bygge vennskap

● Forebygge konflikter og mobbing

● Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing.

Organisering av aktivitet

Trivselslederne får opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert utvalg leker og aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede aktivitet, og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. I storefriminuttet bærer trivselsledere ut ustyr til områder som er avsatt til ulike aktiviteter og leker. Med synlige trivselsledervester eller kapteinsbind setter de igang leken, og passer på at alle som vil, får være med. Trivselslederne leder leken, men de er også med og leker selv. De passer på at alle følger reglene, og er greie med hverandre. De evaluerer aktivitetene og lekene på jevnlige møter.

Drift av programmet

Trivselsprogrammet drives etter en nettverksmodell. Skoler i geografisk nærhet er i samme nettverk. Hvert nettverk har en TL-koordinator.  Denne har ansvar for å kalle inn til nettverksmøter, og for å fasilitere aktiviteter i nettverket. Nettverket får blant annet to årlige lekekurs for trivselslederne, jevnlige nettverksmøter, tilbud om trivselsseminar, samt aktivitetskurs for bl.a. gymlærere, ansvarlige for fysisk aktivitetstime, AKS- ansatte og TL-ansvarlige. Skolene har en TL-ansvarlig, som har ansvaret for organiseringen av programmet på skolen. På Vahl skole er det Lise Kristin Gustavsen som er TL-ansvarlig.

Nominasjonsvalg på barneskolen
På 4.-7. trinn holdes det nominasjonsvalg av trivselsledere to ganger i året. Elevene stemmer anonymt på de i klassen som de mener er vennlige og respektfulle mot andre, og som aldri mobber. De kan stemme på flere, også seg selv. Resultatet fra valget skal aldri presenteres for elevene, det er kun til bruk for læreren. Læreren følger hovedsakelig resultatene fra valget, men har i visse tilfeller rett til å overstyre elevenes nominasjon. Hvis klassen nominerer elever som læreren mener er involvert i mobbing eller utfrysning, skal læreren utsette elevens kandidatur til neste valgperiode. Dette gjelder for eksempel «negativt populære» elever som har nok venner i klassen til å bli valgt, men som holder enkeltelever utenfor leken.
Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd (om skolens psykososiale miljø), pålegger skolene å forhindre mobbing. At elever som legger til rette for trivsel, ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge. Elevene velges for et halvt år av gangen, men kan gjenvelges. For å sikre en rotasjon av vervet, kan læreren også velge å la elever som har vært trivselsledere to ganger på rad, stå over neste periode.

 

Du finner mer informasjon om Trivselsprogrammet her:

 

 https://www.trivselsleder.no/no/HJEM/